КОНСУЛТАЦИИ И ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ПРЕМЕР, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДЕЛБА НА ПАРЦЕЛИ И ОБЈЕКТИ