КОНСУЛТАЦИИ И ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ЗА ОТКУП ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ