Гео Гис - Катастарски услуги

Гео-Гис е Геодетска компанија која се занимава со изготвување на геодетски елаборати за нумерички податоци, за етажен премер, физичка делба и парцели и објекти.

ВЕРУВАЈТЕ ВО ТРАДИЦИЈАТА И ИСКУСТВОТО !!!

КОНСУЛТАЦИИ И ИЗРАБОТКА
НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ
ЗА НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ
ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
ЗА ОТКУП ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈА
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ